METRA s.r.o.

Pokročilé spektrometrické brány

ASP: Technologické riešenia pre monitorovanie nedovoleného obchodovania s jadrovými, rádioaktívnymi a inými nebezpečnými materiálmi ako inovatívna a účinná ochrana urbánnej kritickej infraštruktúry.

Projekt HORIZONT 2020

Projekt bol vypracovaný na základe nášho podnikateľského plánu v rámci európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. V úzkom nadväznosti na ciele výzvy „DRS-17-2014“ je tento projekt zameraný na vývoj inovatívneho technického riešenia monitorovania nezákonného obchodovania s jadrovými, rádioaktívnymi a inými nebezpečnými materiálmi ako účinného prostriedku na ochranu kritických urbánnych infraštruktúr. Technickým cieľom projektu je vyvinúť a overiť funkčný prototyp pre vysokovýkonný skríning objektov prechádzajúcich kritickou infraštruktúrou a urbánnymi  uzlami (železnice, diaľnice, letiská, lodné prístavy). Projekt je postavený na úspešnom vývoji fázy 1, ktorú sme vykonali na kritickej železničnej infraštruktúre na Slovensku, a bude sa proaktívne zameriavať na potreby a požiadavky používateľov, ako sú národné orgány činné v trestnom konaní, verejní a súkromní prevádzkovatelia kritickej dopravnej infraštruktúry, národné siete radiačného monitorovania, I/O bezpečnosť jadrových elektrární, železiarní a oceliarní, spoločnosti nakladajúce so železným šrotom a iným odpadom a tiež ďalší výrobcovia monitorovacích zariadení.

Projekt bol trikrát za sebou úspešný v rámci hodnotiaceho procesu programu Horizont 2020 ako inovatívny návrh projektu.

Scroll to Top