METRA s.r.o.

O nás

Spoločnosť METRA, s.r.o. vznikla vo februári 2011 s cieľom zabezpečovať technicky a odborne spôsobilú prevádzku monitorovacích zariadení pre účely radiačnej ochrany.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je návrh, projektovanie a realizácia monitorovacích zariadení pre kontrolu rádioaktivity najmä v oblasti cestnej, železničnej, leteckej a lodnej dopravy.

Odborní pracovníci spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti výskumu detekcie a vyhodnocovania ionizujúceho žiarenia a v oblasti spektrometrie a dozimetrie žiarenia gama. Z ich dielne pochádzajú viaceré unikátne technologické a metodologické postupy ako je napr. celospektrálna metóda spracovania spektier žiarenia gama, spektrálny dozimeter na báze detektorov pevnej fázy, plastický scintilačný spektrometer a iné.

Z tohto dôvodu hlavnou prioritou našej spoločnosti nie je iba nákup, inštalácia a prevádzkovanie tradičných komerčných zariadení, ale najmä technické návrhy a projekty vysoko špecializovaných unikátnych multifunkčných systémov na monitorovanie rádioaktivity s minimálnym obmedzením dopravnej prevádzky. Používané zariadenia sú metrologicky overené a pravidelne kalibrované. Samotnú prevádzku zabezpečuje spoločnosť prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou a na základe povolenia Ministerstva dopravy SR.

Scroll to Top