METRA s.r.o.

Stacionárne monitorovacie brány

SMB: Zariadenia na certifikované merania rádioaktivity zásielok so železným šrotom v koncovom bode zhodnocovania kovových odpadov

Projekt OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Projekt vznikol vo februári 2011 s cieľom zabezpečovať technicky a odborne spôsobilú prevádzku monitorovacích zariadení pre účely kontroly nepovoľovaného obchodovania s rádioaktívnym materiálom, kontroly rádioaktivity kovového šrotu v rámci zhodnocovania kovových odpadov a zabezpečenie radiačnej ochrany pri ich preprave.

V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje jednu stacionárnu monitorovaciu bránu na certifikované merania rádioaktivity zásielok s kovovým šrotom, ktorá je inštalovaná na železničnej stanici Bratislava – východ (SMB BA-východ). V rámci prevádzky SMB BA-východ sa uskutočňujú certifikované merania rádioaktivity železničných zásielok s kovovým šrotom v zmysle nariadenia Rady (EÚ) č. 333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (ďalej len „nariadenie“).

Podľa uvedeného nariadenia kvalifikovaný personál monitoruje rádioaktivitu každej zásielky. Ku každej zásielke šrotu musí byť priložený certifikát vydaný v súlade s vnútroštátnymi predpismi o monitorovaní rádioaktivity kovového šrotu a postupoch v prípade zistenia rádioaktivity. Tento certifikát má byť priložený k ostatnej dokumentácii tejto zásielky a je súčasťou vyhlásenia o zhode kovového šrotu v stave konca zhodnocovania kovového odpadu.

Prevádzka monitorovacieho zariadenia na meranie rádioaktivity inštalovanej na železničnej stanici Bratislava – východ sa riadi prevádzkovým predpisom schváleným v rámci povolenia na poskytovanie monitorovania ionizujúceho žiarenia v dopravných uzloch a pri preprave, ktoré bolo vydané  príslušným orgánom radiačnej ochrany na MDV SR (Rozhodnutie č. 06662/2020/ÚVHR/3879), nakoľko sa prevádzka SMB vykonáva na železničnej infraštruktúre SR.

Systém umožňuje spektrometricky identifikovať jednotlivé rádionuklidy (NID) a teda aj základné triedy žiaričov (NORM, SNM, PRIEM, MED) podľa normy pre spektrometrické portály STN EN 62484 – Prístroje na ochranu pred žiarením. Portálové monitory založené na spektroskopii používané na detekciu a identifikáciu nedovoleného obchodu s rádioaktívnym materiálom.

Nakoľko kapacita tejto jedinej SMB pre potreby recyklácie kovového šrotu v SR nebola zďaleka dostatočná, v súčasnosti bolo potrebné rozšíriť monitorovaciu sieť na certifikované merania rádioaktivity zásielok s kovovým šrotom vo významných dopravných uzloch železničnej infraštruktúry. Novovytvorené prevádzky monitorovacích zariadení SMB v rámci procesu recyklácie kovových odpadov v koncovom bode zhodnocovania v nasledovných železničných uzloch:

  • Košice
  • Zvolen
  • Banská Bystrica
  • Žilina – Teplička nad Váhom
  • Nové Zámky

Každá prevádzka pozostáva zo stacionárnej monitorovacej brány (SMB) na certifikované merania rádioaktivity zásielok s kovovým šrotom v koncovom bode pred ich expedíciou do železiarní.

Scroll to Top