METRA s.r.o.

Dokumenty

Právne dokumenty a predpisy

ZÁKON č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ODBORNÉ USMERNENIE MD SR č. 3/2021 k monitorovaniu v dopravných uzloch a pri preprave podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane

ODBORNÉ USMERNENIE MD SR č. 4/2023 k opatreniam na vyhľadávanie opustených žiaričov a opustených rádioaktívnych materiálov pri preprave zásielok s kovovým šrotom podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZÁKON č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA č. 161/2019 Z. z. ÚNMS SR o meradlách a metrologickej kontrole

ZÁKON č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 715/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu

RÁMCOVÁ ZMLUVA č. XX/2024 o poskytovaní monitorovania rádioaktivity zásielok s kovovým šrotom

SMERNICA č. 30/05/2023-METRA pre poskytovanie monitorovania rádioaktivity dopravných prostriedkov

ZOZNAM ČINNOSTÍ MONITOROVANIA č. 31/05/2023-METRA

Scroll to Top