METRA s.r.o.

Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky monitorovacej brány

Dňom 1.8.2011 bola spustená do skúšobnej prevádzky monitorovacia brána na monitorovanie rádioaktivity železničných vagónov, ktorá je inštalovaná na železničnej stanici Bratislava východ. Následne bolo vyhodnotené  monitorovanie vagónov za obdobie od 1.8.2011 do 31.8.2011. Celkovo bolo zaregistrovaných 88 prekročení záznamovej úrovne, ktorá bola stanovená 10 % nad úrovňou prirodzeného vagónového pozadia. Prípady prekročenia záznamovej úrovne sú znázornené graficky na obrázku č. 1.

Približne 50 % alarmov bolo zaznamenaných pri vagónoch s cementom (Ladce) a so sypkou chémiou (Duslo Šaľa). Početné kontrolované alarmy sa  zaznamenali pri vykonávaní technickej kalibrácie zariadenia. Okrem monitorovaných vagónoch boli zaznamenané prekročenia záznamovej úrovne aj v niektorých prípadoch spôsobených prevádzkovou údržbou na železnici, zlými poveternostnými podmienkami a prirodzenou štatistickou fluktuáciou monitorovania. Príčiny alarmov sú vyhodnotené graficky na obrázku č. 2.

Niektoré alarmy je možné vyhodnotiť pomocou kamerového systému. Avšak polovica alarmov bola spôsobená prekročením záznamovej úrovne z dôvodu prirodzeného nuklidu K-40, ktorý sa nachádza vo zvýšenej  koncentrovanej podobe v niektorých prepravovaných materiáloch (najmä cement a draselné hnojivá). Presnú identifikáciu draslíkových alarmov, základnú izotopovú analýzu  ako aj vyhodnotenie monitorovania z hľadiska dávkových príkonov je možné vykonať len na základe simultánnych spektrometrických analýz. Testovacia prevádzka spektrometra žiarenia gama, ktorý je súčasťou monitorovacieho zariadenia prebieha počas mesiaca september. Testy majú napomôcť pri zefektívnení a optimalizovaní monitorovacej prevádzky. O ukončení testov budeme následne informovať.

Scroll to Top