METRA s.r.o.

Monitorovanie rádioaktivity v železničnej preprave

Rádioaktivita je prítomná vo všetkých zložkách nášho životného prostredia. Kozmogénna a teresteriálna zložka tejto prirodzenej rádioaktivity je neodeliteľnou súčasťou vývoja človeka počas celej doby. Začatím využívania rádioaktívnych materiálov a jadrovej energie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti vzniká nový fenomén – umelá alebo antropogénna rádioaktivita. Z tohto dôvodu kontrola nakladania s rádioaktívnymi látkami a kontrola ich šírenia sa stala nevyhnutnou potrebou pre účely efektívnej radiačnej ochrany pracovníkov, obyvateľstva ako aj samotného prírodného prostredia. Z hľadiska radiačnej ochrany sú najviac problematické rádioaktívne látky, ktoré sa dostali mimo radiačnú kontrolu ako sú napr. opustené rádioaktívne žiariče, rádioaktívne kontaminované predmety, neevidovaný rádioaktívny odpad a kriminálny štiepny materiál.

V rámci EÚ si záchyt takéhoto rádioaktívneho materiálu (ZRAM) organizujú jednotlivé členské krajiny. V poslednej dobe dochádza k výraznej reorganizácii týchto systémov, kde na úrovni jednotlivých štátov sa záchytné kontrolné body presúvajú z bývalých hraníc na významné vnútroštátne dopravné uzly ako sú zoradiská železničnej prepravy, hlavné dopravné cestné tepny, prístavy, letiská a pod. Z hľadiska prepravovaného objemu, špecifického druhu prepravovaného materiálu a prístupu k dopravným prostriedkom významnú zložku v systéme ZRAM tvorí železničná doprava.

Z tohto dôvodu sa v súčasnosti spúšťa do prevádzky monitorovacia brána na záchyt skrytej rádioaktivity na dôležitom železničnom uzle na nákladnej železničnej stanici Bratislava východ. Vybudovanie brány inicioval ÚVZ MDVRR SR v spolupráci so Železnicami SR. Návrh projektu, samotnú realizáciu technológií a technickú a odbornú spôsobilosť prevádzky zabezpečila spoločnosť METRA, s.r.o.

Samotná brána je nainštalovaná na zvážnom pahorku železničnej stanice. Jedná sa pomerne o unikátne multifunkčné zariadenie, ktoré nie je v danej zostave v súčasnosti komerčne dostupné. Skladá sa zo štyroch kooperujúcich systémov:

  • Stacionárny detekčný systém, ktorý je tvorený dvojicou veľkoplošných detektorov s príslušnou elektronikou.
  • Spektrometrický systém, ktorý umožňuje kvalitatívnu analýzu žiarenia gama.
  • Kamerový systém na rekognifikáciu a identifikáciu vagónov a riadenie meraní.
  • Vyhodnocovací systém na báze celospektrálneho spracovania, ktorý zabezpečuje potrebné veličiny pre rozhodnutia radiačnej ochrany.

Uvedený multifunkčný systém umožňuje monitorovať pohyb v detekovanom priestore, rozoznávať jednotlivé monitorované vagóny, odčítať identifikačné čísla vagónov, vykonáva korekciu na tienenie pozadia samotnými vagónmi, vykonáva tzv. Q2 analýzu žiarenia gama (súčasne kvantitatívnu aj kvalitatívnu analýzu), je schopný vykonať približnú lokalizáciu potencionálneho záchytu rádioaktívneho materiálu (ZRAM) v rámci vagóna a jeho prvotnú rádionuklidovú analýzu. Zariadenie môže pracovať bez obmedzenia prevádzky na železnici 24 hodín denne.

Na Slovensku sa jedná sa o pilotný projekt tohto druhu v systéme ZRAM. Zabezpečuje radiačnú kontrolu prepravovaných materiálov po železnici smerom do tých krajín EÚ, z ktorých na Slovensko bolo v minulosti vrátených najviac vagónov zo skrytou rádioaktivitou. V budúcnosti sa uvažuje inštalovať podobné systémy aj na ďalšie dôležité železničné uzly na Slovensku.

Scroll to Top